பரீட்சைக்கான விண்ணப்பம் – இரண்டாம் நிலை முதலாம் அரையாண்டு-2021

STUDENTS NOTICE

Click the suitable link to fill the form

General                –        https://forms.gle/KKBqUV4ykFCXywjFA

Honours              –        https://forms.gle/hasaYzXk77DacKic9

Repeat General   –        https://forms.gle/8JGDKpeevkxvN32t5

Repeat Honours –        https://forms.gle/EB3pNCTFibSRvjyZ9