2019/2020 மாணவர்களுக்கான அறிவித்தல். காண்பதற்கு இதன் மேல் சொடுக்கவும்

First Year/ Level I
 • Exam Schedule -Level I Semester II(2019)-Final Exam Schedule-First Examination in …
 • முதலாம் வருட முதலாம், இரண்டாம் அரையாண்டு பரீட்சை (புதிய, பழைய பாடத்திட்டம்) மேற்படி …
 • முதலாம் வருட (Level I) மாணவர்களின் கவனத்திற்கு, முதலாம் வருட மாணவர்கள் ஒவ்வொருவரும் …
Second Year/ Level II
 • To Download
 • (பழைய பாடத்திட்டம்) இரண்டாம் வருட முதலாம் அரையாண்டுப் பரீட்சை -2019
 • Level II 2nd Semester Exam மேற்படி பரீட்சைக்கு தோற்றும் மாணவர்கள் அனைவரும் …
 • Exam Application – 2nd Year 2nd Semester Proper Repeat
Third Year
 • மூன்றாம் வருட முதலாம் அரையாண்டுப் பரீட்சை -2019Read More »
 • Students are requested to check their details for correctness in the list below. Students whose names are not available should …Read More »
Fourth Year
 • Exam Time Table- Fourth Examination in Arts (07-01-2022) Exam Schedule- Fourth Examination in ArtsRead More »
 • select subject(click)Read More »
Old announcements