Application for Exam (Level II, 2nd Semester-2019/2020)

பொதுக்கலை மாணவர்களுக்கான இணையவழி இணைப்பு:https://forms.gle/98MhwCjutCLBUbLo7சிறப்புக்கலை மாணவர்களுக்கான இணையவழி இணைப்பு:https://forms.gle/5dbReu8Fsez4rT7L9பொதுக்கலை மீள் பரீட்சை மாணவர்களுக்கான இணையவழி இணைப்பு – மீள்பரீட்சைhttps://forms.gle/23ofTHRoTaUmqdFu5சிறப்புக்கலை மீள் பரீட்சை மாணவர்களுக்கான இணையவழி இணைப்பு – மீள்பரீட்சைhttps://forms.gle/4aeA6ZD8xFraYCNKA 

Continue ReadingApplication for Exam (Level II, 2nd Semester-2019/2020)