முதலாம் வருட முதலாம், இரண்டாம் அரையாண்டு பரீட்சை (புதிய, பழைய பாடத்திட்டம்)

மேற்படி பரீட்சைக்கு தோற்றும் மாணவர்கள் அனைவரும் கீழ் Google Form இனை பூரணப்படுத்தும் படி அறிவுறுத்தப்படுகின்றார்கள். 

பொருத்தமானதன் மேல் சொடுக்கவும்

First Year 1st Semester(New Syllabus)

First Year 2nd Semester(New Syllabus)

First Year 1st Semester(Old Syllabus)

First Year 2nd Semester(Old Syllabus)

Name-RegNo-IndexNo of Students-Arts (pdf file)

Name-RegNo-IndexNo of Students-Translation Studies (pdf file)