2019/2020 மாணவர்களுக்கான அறிவித்தல். காண்பதற்கு இதன் மேல் சொடுக்கவும்

First Year/ Level I
  • Exam Schedules

    Exam Schedule -Level I Semester II(2019)-Final Exam Schedule-First Examination in …
  • Level I-1st & 2nd Semester(Old & New Syllabus) Subjects

    முதலாம் வருட முதலாம், இரண்டாம் அரையாண்டு பரீட்சை (புதிய, பழைய பாடத்திட்டம்) மேற்படி …
  • LMS Accounts for Level I Students(2019/2020)

    முதலாம் வருட (Level I) மாணவர்களின் கவனத்திற்கு, முதலாம் வருட மாணவர்கள் ஒவ்வொருவரும் …
Second Year/ Level II
Third Year
Fourth Year
Old announcements