Level II 2nd Semester Exam

Level II 2nd Semester Examமேற்படி பரீட்சைக்கு தோற்றும் மாணவர்கள் அனைவரும் கீழ் Google Form இனை பூரணப்படுத்தும் படி அறிவுறுத்தப்படுகின்றார்கள்.https://forms.gle/GGnQ9ckF4rZj5Qk58

Continue ReadingLevel II 2nd Semester Exam

சிறப்புக்கலை நெறியினை தொடர்வதற்கான விண்ணப்பம் – கல்வியாண்டு 2018/2019

விபரங்களுக்கு (click)விண்ணப்பிப்பதற்கு (click)

Continue Readingசிறப்புக்கலை நெறியினை தொடர்வதற்கான விண்ணப்பம் – கல்வியாண்டு 2018/2019