Head of the Department

Prof. S.Santhirasekaram 

Staff of the Department

Prof.C.Elankumaran 

B.Sc(Hons), Ph.D.

Professor in Economics Statistics

Prof.S.Vijayakumar 

B.A.(Hons), Ph.D.

Professor in Economics

Email: vijai114@gmail.com , svijay@univ.jfn.ac.lk

TP: 0774034456

Dr. (Ms.). K.Karunanithy 

B.A.(Hons), PhD.

Senior Lecturer (Gr I)

E-Mail:  kkamal@univ.jfn.ac.lk

Telephone: +94 775212576

Mrs. V. Ravishankar 

B.A.(Hons), M.Phil

Senior Lecturer (Gr I)

Email: rviji2007@yahoo.com

TP:  0776407425

Mr.S.Uthayakumar 

B.A.(Hons), M.Phil.

Senior Lecturer (Gr I)

Email: ssuthayan71@gmail.com

TP: 0777298562

Mr.L.Reginold

B.A.(Hons), M.Phil.

Lecturer (Probationary)

Email: losan@unv.jfn.ac.lk , regidaru@gmail.com

TP: 0778448535