மகாபொல பெறுவோர் கவனத்திற்கு (கல்வியாண்டு 2018/2019)- Mahapola Awardees (Academic Year 2018/2019)

இணைக்கப்பட்ட பட்டியலில் பெயர் உள்ள மாகாபொல கொடுப்பனவு பெற தகுதி உடையோரிடமிருந்து பின்வரும் தவவல்களை சமர்ப்பிக்குமாறு வேண்டப்படுகிறது.

மேலதிக விபரங்களிற்கு

பெயர் பட்டியல் / Name List

தகவல் வழங்க / To submit details