You are currently viewing பல்வகைவழி இணையவழிக் கற்றல்

பல்வகைவழி இணையவழிக் கற்றல்

கலைப்பீட மாணவர்கள் அனைவரும் தற்போது பின்பற்றப்படும் பல்வகைவழி இணையவழிக் கற்றல் முறை தொடா்பான பின்னுாட்டலை வழங்குமாறு வேண்டப்படுகிறார்கள்.
பின்னுாட்டலை வழங்குவதற்கு…..