Secretary
Editor
Postal Address:
  • Address:MRC 2022, Faculty of Arts, University of Jaffna, PO Box 57, Thirunelvely, Jaffna, Sri Lanka.