புதிய  பரீட்சை நேர அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது

Announcements for Level I Students புதிய  பரீட்சை நேர அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. (19 March 2021) Following exams have been postponed. New dates will be notified soon. Level I Second Semester & First…

Continue Readingபுதிய  பரீட்சை நேர அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது

Exam Time Table- Fourth Examination & கோவிட் 19 கால தரவு சேகரித்தல்

Fourth Year கோவிட் 19 கால தரவு சேகரித்தல் Fourth Examination in Arts - 2018 Second Semester. Time Table. Re -published on 20 Jan 2021.

Continue ReadingExam Time Table- Fourth Examination & கோவிட் 19 கால தரவு சேகரித்தல்

இரண்டாவது அனைத்துலகத் தமிழியல் ஆய்வு மாநாடு 2021 ஜனவரி 10, 11

இரண்டாவது அனைத்துலகத் தமிழியல் ஆய்வு மாநாடு 2021 ஜனவரி 10, 11 கருப்பொருள் - ”பன்முகநோக்கில் சங்க இலக்கியம்” - விபரங்களுக்கு....

Continue Readingஇரண்டாவது அனைத்துலகத் தமிழியல் ஆய்வு மாநாடு 2021 ஜனவரி 10, 11